• FMG

    FMG

Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden (FMG)

Bezitters of houders van motorrijtuigen zijn volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zo kan eventuele schade die is veroorzaakt bij een ongeval worden betaald.

Gemoedsbezwaarden

Een uitzondering geldt voor personen die gemoedsbezwaren hebben tegen het sluiten van een verzekering en die als zodanig door of namens de Minister van Financiën zijn erkend.

De betrokken gemoedsbezwaarden dienen voor elk motorrijtuig in het bezit te zijn van een door de Minister van Financiën afgegeven vrijstellingsbewijs. De uitvoering van deze vrijstellingsregeling vindt plaats door het Waarborgfonds Motorverkeer.

Gemoedsbezwaarden zijn per motorrijtuig een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden (FMG) om de (nog) niet betaalde schade veroorzaakt door medegemoedsbezwaren te kunnen vergoeden en om de administratiekosten te dekken die door het Waarborgfonds Motorverkeer ter uitvoering van de regeling worden gemaakt. Het Waarborgfonds Motorverkeer /door de Vereende, voert voor FMG de werkzaamheden en het management uit.

De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks door de Minister van Financiën vastgesteld. De bijdragen van gemoedsbezwaarden vormen de belangrijkste inkomsten van het FMG. De hoogte van de bijdrage moet dan ook zijn afgestemd op een verantwoorde exploitatie van het FMG. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat schaden die gemoedsbezwaarden niet of niet geheel zelf kunnen betalen, ten laste komen van het FMG, zodat benadeelden niet worden gedupeerd door het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering.

Het FMG heeft wel een verhaalsrecht op de aansprakelijke gemoedsbezwaarden.